Рада козацьких отаманів України
Меню сайту

Категорії розділу
Мої статті [41]

Пошук

Головна » Статті » Мої статті

Запрошення на науково-теоретичну конференцію

З Донеччини  пішли в широкий світ такі  подвижники  духа, як Іван та Надія Світличні, Іван Дзюба, Олекса Тихий, Василь Стус.
       Відзначення дат,  вшанування пам’яті, вивчення творчості, дослідження з Стусівської проблематики    розпочалися  в Донецькій області з 14  січня  1989 року, а саме,  з часу утворення Донецької обласної філії Товариства української мови ім. Тараса Шевченка (правонаступником якої сьогодні є Донецька обласна організація Всеукраїнського товариства „Просвіта” ім. Тараса Шевченка) – першої на Донеччині масової української національної  громадської організації

А 30 серпня 1990 року в Донецькому державному університеті, колишньому Сталінському педінституті, де з 1954 до 1959 року Василь Стус навчався,  пройшла перша Всеукраїнська конференція, а потім ще три.  

На виконання Постанови Верховної  Рада України від 15 травня 2012 року   "Про відзначення 75-річчя з дня народження видатного українського поета, політв'язня, Героя України Василя Стуса", розпорядження Кабінету міністрів та наказу Міністерства культури України,  розпорядженням від 19.03.2013 за № 127  головою Донецької обласної державної адміністрації А.В. Шишацьким було утворено оргкомітет з підготовки і проведення заходів.

На засіданні оргкомітету  6 серпня 2013 року було затверджено проведення 28 листопада 2013 року в Донецьку Всеукраїнської  науково-теоретичної конференції «Художнє слово Василя Стуса  в контексті української та світової літератури».

Донецький національний університет разом з Інститутом літератури імені Тараса Шевченка НАН України, Інститутом мовознавства імені О.О. Потебні НАН України, Інститутом української мови НАН України та Всеукраїнським товариством «Просвіта» імені Тараса Шевченка запрошують узяти участь у п’ятій конференції.

Пленарне засідання відбудеться з 11:30 до 13:30 у Донецькому національному академічному українському музично-драматичному театрі (вул. Артема 74-а), в якому візьмуть участь: син Василя Стуса Дмитро, академіки НАН України Петро Кононенко та Микола Жулинський, Анатолій Загнітко, доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету,  голова ВУТ «Просвіта» ім. Тараса Шевченка Павло Мовчан, доктор філологічних наук, професор Лариса Масенко та ін. Секційні – в Донецькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти (вул. Артема, 129-а).

Матеріали конференції будуть опубліковані.

Матеріали для друку  просимо надсилати до 15 листопада 2013 року на адресу: Волянська Юлія Юріївна, кафедра української мови та прикладної лінгвістики, філологічний факультет, Донецький національний університет, вул. Університетська, 24, м. Донецьк, 83001, тел. для довідок +38 062 302 09 45.

 Електронний варіант просимо надсилати на адресу: yzelen@bk.ru (тема: Василь Стус). Волянська Юлія Юріївна, відповідальний секретар: +38 (050) 948-68-57.

ОРГКОМІТЕТ


Додаток

Вимоги

до оформлення статей у збірнику

«Актуальні проблеми української літератури і фольклору»


Під час написання статей слід враховувати Постанову № 7-05 / 1 від 15.01.2003 Президії ВАК „Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України”. До друку приймаються наукові статті, в яких наявні такі елементи: 1) постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими і практичними завданнями; 2) аналіз основних досліджень і публікацій із зазначеної проблеми; 3) виокремлення невирішених питань, яким присвячено статтю; 4) формування мети і завдання статті; 5) виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 6) висновки та перспективи подальшого дослідження проблеми. Бібліографія оформлюється у відповідності до вимог, вміщених у Бюлетені ВАК України № 3 за 2008 рік.

Технічні погодження:

1.      Обсяг статті від 10 сторінок (приблизно 20 000 друк. знаків або 0,5 друк. аркуша).

2.      Стандарти: папір формату А 4; ґарнітура набору Times New Roman Cyr, кеґль 14 pt; міжрядковий інтервал 1,5; береги: лівий – 30 мм, верхній і нижній – 20 мм, правий 15 мм. Параметри абзацу: перший рядок – відступ 1,25 мм.

3.      Текст набирається без переносів (!), із вирівнюванням за шириною сторінки. Допускається виділення ключових понять курсивом. Необхідно використовувати лише прямі лапки („”). При наборі тексту необхідно розрізняти символи дефісу (-) і тире ( – ). Бажано уникати посторінкових зносок.

Матеріали розташовуються в такій послідовності:

1.      Індекс УДК (окремий абзац із вирівнюванням по лівому краю).

2.      Ім’я та прізвище автора / авторів (окремий абзац із вирівнюванням по правому краю).

3.      Науковий ступінь, вчене звання, або аспірант / маґістрант; назва установи (окремий абзац із вирівнюванням по правому краю).

4.      Назва статті (жирний шрифт, окремий абзац із вирівнюванням по центру).

5.      Текст статті. Бібліографічні посилання у тексті беруться в квадратні дужки. Перша цифра – номер джерела у списку літератури, друга – номер сторінки. Номер джерела та номер сторінки розділяються комою та пробілом, номера джерел – крапкою з комою, напр.: [2], [2, 55], [3, 567; 12, 434], [7; 8; 12]. Крапка в реченні ставиться після дужок, посилань.

6.      Список використаних джерел, оформлений за останніми вимогами ВАК України (Бюлетень ВАК України. – 2008. – № 3. – С. 9-13). Джерела наводяться в алфавітному порядку з окремого абзацу.

7.      УВАГА! Анотації статті (до 500 друкованих знаків кожна), ключові слова, ім’я та прізвище автора з назвою статті подаються трьома мовами: українською, російською та англійською – окремими абзацами з вирівнюванням за шириною. Анотація українською мовою подається після назви статті, а іншомовні – після списку використаних джерел. Просимо подавати ім’я, прізвище та назву статті російською та англійською мовами.

Телефон для довідок з вимог до оформлення статей: 8 (062) 302-07-62.

Вимоги

до оформлення статей у збірнику «Лінгвістичні студії»

 Параметри сторінки: всі поля 2 см. Розмір паперу – А4. Шрифт Times New Roman, розмір 12, стиль "нормальний” ("звичайний”). Якщо використано інший шрифт, необхідно подати його на дискеті. Міжрядковий інтервал – 1. Абзацний відступ 1 см. Текст друкується без переносів. Сторінки рукопису нумеруються олівцем на звороті.

На першому рядку у правому куті друкуються ім’я і прізвище автора напівжирними літерами. На другому рядку у лівому куті – шифр ББК (звичайний шрифт). На третьому – шифр УДК (звичайний шрифт). На наступному рядку друкується назва статті (відцентрована, великими напівжирними літерами). Через один рядок курсивом подається реферат українською мовою (до 10 рядків). На наступному рядку з абзацу наводяться ключові слова (шрифт – курсив).

Зразок оформлення початку статті:

   Анатолій Загнітко


ББК Ш12=411.4*2

УДК 81-116.3


ФУНКЦІЙНО-ЛЕКСИКОГРАФІЧНА ГРАМАТИКА СЛУЖБОВОСТІ


Схарактеризовано особливості категорійних класів слів службовості; встановлено основні кваліфікаційні ознаки і параметри лексикографічної граматики службовості з розмежуванням широкого та вузького її розуміння; визначено різновиди одиниць лексикографічної граматики службовості та подано визначальні риси парадигмального простору службових слів; запропоновано словникову статтю з опертям на широке розуміння лексикографічної граматики службовості.

Ключові слова: лексикографічна граматика, категорійний клас слів, морфосинтагматична парадигма, морфологічна парадигма, контекстна парадигма, словникова стаття.

Через один рядок після реферату подається основний текст статті (вирівнюється за шириною). Ілюстративний матеріал друкується курсивом. Покликання у тексті публікації оформлюються за допомогою квадратних дужок [] із вказівкою прізвища автора, року видання (за потреби – сторінки). Треба розрізняти тире (–) і дефіс (-): відмінність полягає у розмірі і наявності пробілів до і після тире. Скорочення типу т. п., т. д., XVI ст., ініціали при прізвищах (напр., Н.Л. Іваницька), назви населених пунктів типу м. Київ, с. Іванівка друкуються через нерозривний пробіл (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+пробіл). Скорочення типу 90‑ті, 1‑го – з нерозривним дефісом (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+дефіс). Примітки (виноски) робляться автоматично (Вставка – Виноска).

Якщо у статті наводяться схеми, їх необхідно групувати (Вид – Панель інструментів – Малювання – Вибір об’єкта. Тримаючи кнопку "Вибір об’єкта”, виділіть об’єкти, які треба об’єднати у групу, на панелі інструментів "Малювання” натисніть кнопку "Дії”, виберіть команду "Групувати”). 

Список літератури подається в алфавітному порядку з дотриманням державного стандарту(ДСТУ ГОСТ 7.1:2006). Назва "Література” друкується через один рядок після основного тексту (напівжирним шрифтом посередині рядка). Зразок:

 Література

Вихованець, Городенська 2004: Вихованець, І.Р., Городенська, К.Г. Теоретична морфологія української мови [Текст] / І. Р. Вихованець (ред.). – К. : Університетське видавництво "Пульсари", 2004. – 398 с. – (Академічна граматика української мови). – Бібліогр. : с. 391-398. – 2000 пр. – ISBN 966-7671-60-7.

Алефіренко 1988: Алефіренко, М.Ф. Лінгвокреативні процеси формування фразеологічної семантики [Текст] / М. Ф. Алефіренко  // Мовознавство. – 1988. – № 5. – С. 35-41. – Бібліогр. : с. 41.

Данилюк 2006: Данилюк, І.Г. Синкретизм у системі частин мови [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2006. – 20 с.

Список літератури має містити не менше 8 позицій.

Завершують публікацію резюме російською та англійською мовами (кожне резюме до десяти рядків, шрифт курсив). Вони подаються через один рядок після списку літератури: прізвище та ім’я автора, назва статті, текст резюме, ключові слова.

Стаття має супроводжуватися РЕФЕРАТОМ мовою статті / англійською / українською в окремому файлі у форматі *.doc, що повинен містити такі компоненти: назва статті (перший рядок, напівжирний шрифт), ім’я та прізвище автора (другий рядок, напівжирний шрифт), кафедра / відділ, навчальний заклад / установа, місто, область, країна (третій-четвертий рядки, звичайний шрифт); актуальність, мета, завдання, висновки, перспектива дослідження, анотація і ключові слова (кожен компонент з нового абзацу звичайним шрифтом; назви кожного з цих пунктів подаються напівжирним шрифтом на окремому рядку); список літератури (разом зі списком джерел ілюстративного матеріалу / лексикографічних джерел тощо – за наявності) (звичайний шрифт), e-mail. Завершує реферат довідка про автора: ім’я, по батькові, прізвище, науковий ступінь, звання, посада (для аспірантів – спеціальність), кафедра, навчальний заклад / установа (звичайний шрифт); коло наукових інтересів (звичайний шрифт).

Назва файла (латиницею) має складатися з прізвища автора і слова "referat”, між ними Shift+дефіс, напр.: petrenko_referat.doc

В окремому файлі у форматі *.doc подаються відомості про автора: прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, звання (для аспірантів – спеціальність), місце роботи, посада, домашня адреса, телефон, e-mail, коло наукових зацікавлень. Назва файла (латиницею) має складатися з прізвища автора і слова "vidomosti”, між ними Shift+дефіс, напр.: petrenko_vidomosti.doc Необхідно також подати роздрук з відомостями про автора (окрема сторінка). Разом з указаними матеріалами просимо надіслати 1 конверт із заповненою зворотною адресою.

Усі автори, крім докторів наук, обовязково надсилають рецензію доктора філологічних наук на поданий матеріал, завірену вченим секретарем установи або відділом кадрів.

Статті, які не відповідають вимогам оформлення, до друку не приймаються.

Одноосібні матеріали докторів наук будуть опубліковані безкоштовно.

Матеріали для друку та копію квитанції про оплату просимо надсилати до 15 листопада 2013 року на адресу: Путіліній Оксані Леонідівні, кафедра української мови та прикладної лінгвістики, філологічний факультет, Донецький національний університет, вул. Університетська, 24, м. Донецьк, 83001.

Кошти на публікацію статті поштовим переказом просимо надсилати до 15 листопада 2013 року на адресу: Ємельяненко Ганні Володимирівні, проспект Комсомольський, 27, кв. 87, м. Донецьк, 83001.

ДЕТАЛЬНІЙША ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОНФЕРЕНЦІЮ.


Категорія: Мої статті | Додав: Фест (05.11.2013)
Переглядів: 487 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Наше опитування
Оцініть наш сайт
Всього відповідей: 104

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


Рада козацьких отаманів України © 2019
Вітаємо Вас Гість | Головна · Реєстрація · Вхід
Сайт створено у системі uCoz студією Срочно-Сайт.org